26e anniversaire de Radyo Kiskeya !!!

Jedi 7 Me 2020: 26e anivèsè Radyo Kiskeya

Jodi a fè 26 lane depi Radyo Kiskeya antre sou kadran an. Se te 7 Me 1994.

26 lane apre, radyo sa a, La Radio de l’île ; Sony Bastien, Liliane Pierre-Paul ak mwen menm Marvel Dandin te fonde, ap pouswiv batay anfavè libète lapawòl an jeneral, ak libète laprès an patikilye. Batay an favè tout libète piblik yo ak pou yo respekte dwa moun an jeneral nan peyi sa a.

Depi radyo a te kòmanse, angajman sa a, te ale nan sans wè kòman nou kapab pote kontribisyon pa nou nan jefò ki dwe fèt pou modènize sistèm ekonomik ak sosyal peyi a. E, konsa, nan batay sa a, nou toujou, depi nou kòmanse, ap apiye yon gouvènans leta ki chita sou bon jan administrasyon resous peyi a, nan transparans ; pou yon sistèm altènans politik ki tabli nan peyi a sou baz eleksyon peryodik, lib, onèt ak demokratik ; pou separasyon tout bon vre twa (3) pouvwa leta yo, Egzekitif, Lejislatif ak Jidisyè ; batay tou pou enterè peyi a toujou pase avan tout lòt enterè epi pou lajistis tabli nan peyi a.

Eben, objektif sa yo nou tap defann, e nou kontinye ap defann, lakòz nou pran yon bann pataswèl pandan 26 lane sa a.

Tanto se joure yo tap joure Radyo Kiskeya. Tanto se manti yo tap fè sou Radyo Kiskeya. Oswa, lòt fwa, se menas dirèk dirèk yo fè sou nou. Epi, yo pa rete la. Anpil fwa se agresyon dirèk dirèk yo fè sou radyo a, tankou jan yo te louvri bal sou lokal radyo a nan lannwit 30 novanm pou rive premye desanm 2015, nan ri Vilmenay a. Nan menm ribrik la, dife 21 desanm 2018 la, ki devaste lokal nou nan ri Vilmenay a, se yon evenman ki toujou parèt nou vrèman dwòl, sispèk e ki ban nou, jouk jounen jodi a, anpil latwoublay nan lespri nou.

Nan sa ki rele denigreman, jouman, direktris pwogramasyon nou, Liliane Pierre-Paul, plizyè fwa sibi pandan 26 lane sa yo, tout kalte menas. Menas moun fè a viv vwa, tou kòm menas moun fè nan papye ekri, yo fè apèl anonim, yo voye anvlòp ki gen bal ladan yo.. Yo pa rete la. Rive yon moman, se yon swadizan prezidan repiblik ki ki lage nan kò Liliane ak yon seri pawòl malpouwont, dezonoran e ki chita sou sèks Liliane kòm fanm.

Men nou pa ka di se sèl move bagay ki rive nou pandan 26 lane sa a.

Rete kredib nan yon peyi ki plonje anba lanmè koripsyon ak tout kalte move bagay ki egziste, rete kredib, ki vle di, gade repitasyon nou kòm moun serye, kòm yon medya serye, eben, pa gen pi gwo akonplisman, pa gen pi gwo siksè yon medya tankou nou kapab atenn.

Kokenn chenn solidarite nou wè aprè dife a, montre nou, gwo piblik la fè nou anpil, men vrèman anpil konfyans. Nou pa pral montre nou modès opwen pou nou pa ta rekonèt sa nan avantaj nou. Nou fyè de sa. Nou antann kontinye nan menm wout la pou n pa janm demerite konfyans pèp ayisyen an.

Nan sa nou kapab rele siksè, fòk nou siyale prezans nou sou nèt la, paske jodi a, yo jwenn nou, yo tande nou toupatou nan lemonn. Men nou konnen nou rete anpil pou nou fè ankò sou nèt la pou nou kapab pi kòdyòm, pi efikas e sitou pou n kapab parèt menm jan ak lòt medya etranje yo. Fòk nou siyale tou lansman Chèn 14 la, Tele Kiskeya, pami sa nou kapab konsidere kòm gwo siksè nou reyalize.

Tout pwogràm devlopamn teknolojik nou genyen yo, yo te kapab reyalize si se pat kriz ekonomik ale pou vini sa a, kap depatcha e kap depafini tout antrepriz nan peyi a, pami yo Radyo Tele Kiskeya. Lè nap gade, nou wè bagay yo sanble pa sou wout amelyorasyon. Se pi mal yap vin pi mal.

Anplis kriz politik la, enstabilite ak ensekirite ale pou vini e tout tan gen tan, zak kidnaping, aktivite gang, tout bagay sa yo ; anplis tout kalamite sa yo, kounye a gen kowonaviris ki lage nan kò nou, ki vin chante libera yon ekonomi ki te deja sou lagraba ansanm ak yon sistèm gouvènans ki te toujou chita sou amatè ak dechèpiyè kòm dirijan nan aparèy leta a. Devan sitiyasyon sa a, gen moun ki di nou fini, pa gen anyen ankò, nou prale dirèk dirèk nan katastwòf final la, Ayiti ap disprèt.

Se sak fè, nan yon kontèks konsa, nan yon konjonkti konsa, nou bezwen plis pase kwayans, plis pase lespwa nan posibilite pou lòt jou kap vini yo pi bon. Nou gen nesesite plis pase lafwa nan yon pi bon demen, pou nou rive vrèman vre kenbe epi chape anba tout kalte pwoblèm sa yo.

Si nou pa gen lafwa sa a, si nou pa gen kapasite pou nou travay, goumen pou nou siviv, nou prale kite yon seri fleyo nap gade la a, nou regrèt anpil, nou deplore fleyo sa yo anpil, men nou wè yap fè ravaj. Eben, si nou pa goumen ak espwa lavi miyò, nap kite fleyo sa yo anglouti nou. Si nou pa gen lafwa nan kapasite pou nou fè Radyo a kenbe epi siviv, nou menm tou, nou pral tonbe nan fleyo sa yo, ki se : fè anpil bri nan medya yo ; blayi editoryal ale pou vini ; gwosi epi devlope jouk nan dènye limit yo tout enfòmasyon, tout fè, tout done aktyalite a, ba yo dimansyon yo pa genyen ; fè chantaj sou otorite ak sou moun ki gen lajan nan sosyete a ; fabrike enfòmasyen ; fè dezenfòmasyon ; fè difamasyon, elatriye.

Kidonk, fòk nou gen anpil enèji, anpil lafwa nan posibilite, nan pèspektiv pou gen yon lòt Ayiti, yon lòt reyalite, pou nou pa tonbe nan deriv sa yo. Nan kad sa a, nou wè gen medya, gen sa nou te kapab rele « Wo Palè », nèg ki pale fò, ki fè anpil bri e ki vin chak jou pi popilè, paske moun nan peyi a pa rayi sa.

Tout deriv sa yo nap di la a, nou wè sa yo rele « rezo sosyo » yo vin miltipliye yo pa san (100). E, sa menase pwofesyon jounalis la. E se pa pwofesyon jounalis la sèlman sa menase ; sa menase tou tout pèspektiv pou nou remete peyi nou an sou de (2) pye l.

Bò isit la, nan Radyo Kiskeya, malgre tout pwoblèm, malgre tout difilkilte, malgre tout ensètitid nou genyen sou kòman peyi a ap evolye, malgre tout sa, konsiy lan pa chanje :

Fòk nou rete nan liy etik ak dewontoloji pwofesyonèl la, kèlkeswa sa ki rive, wè pa wè ; nou pap devye, nou pap chanje kap, nap kontinye sou liy nou te trase a, e nap rete veyatif parapò ak tout ti chanson siwolin ki ta kapab vini pou andyoze nou, pou vlope nou, pou fè nou pèdi lòlòj nou.

Se pa parapò ak sa sèlman nap rete vijilan.

Nap rete vijilan tou parapò ak tout menas kap fèt sou laprès ak sou libète ekspresyon an jeneral.

Nan kondisyon sa a, vijilans, respè nou dwe genyen pou règ ak prensip yo, inite ki dwe tabli nan sektè laprès la sou baz règ ak prensip sa yo.

Malgre nou kapab gen ti divèjans nou, inite sa a sou règ ak prensip yo, jodi a pi plis pase lòt jou, nesesè. Li nesesè lè nap gade atak kap fèt sou yon seri konfrè nou, lè nap gade mannèv sibtil kap fèt pou kontwole laprès sou pretèks kowonaviris ; li nesesè tou nan moman kote nou wè anpil mannèv ap fèt pou manipile, pou kowonp jounalis ak medya.

Kidonk, fòk tout sektè laprès la rete soude, fè youn nan mitan règ sa yo nap pale la yo. Sa gen pou konsekans pou jounlis yo, isit la nan Radyo Kiskeya tankou nenpòt lòt kote, defann dwa yo, se vre. An menm tan, pou yo fè atansyon pou yo pa blaze, mete an minorite psikolojik lòt aktè sosyal yo, espesyalman sila yo ki nenpòt kote nan leta a, nan administrasyon piblik la e ki gen misyon pa yo, travay yo. Chak moun gen wòl yo, chak moun gen misyon yo, chak moun gen privilèj pa yo, chak moun gen obligasyon, gen devwa pa yo. Ke tout moun rete nan limit yo, fè travay yo pou tout bagay mache byen.

Nou pap selebre jan nou ta dwe 26e anivèsè sa a, jodi a. Kowonaviris la lakòz. Gen plizyè lòt faktè nou pap pale de yo jodi a, ki eksplike tou se konsa jounen an pase.

Men, nou pap rate okazyon pou nou remèsye tout pèsonèl estasyon an pou angajman yo nan travay, malgre kondisyon yo pa sa yo ta dwe ye. Kondisyon yo difisil.

Nou remèsye tou, tout kòmanditè nou yo an jeneral e patikilyèman sila yo kap kontinye reziste malgre difikilte yo, e ki kontinye ap soutni radyo sa a.

Remèsiman soti nan fon kè nou tou, pou Komite solidarite Kiskeya a, ki fè yon kokenn chenn travay, ak diferan lòt aktè nan solidarite avèk radyo a. E, nou konnen bilan final gwo mouvman sa a, ap pare.

Nap di tout moun ki patisipe nan mouvman solidarite sa a, kit yo ta parèt gran, kit yo ta parèt piti, nan divès sektè yo sòti, nou remèsye yo pou pou gwo jefò sa a yo fè avèk nou.

Nap remèsye madanm nou, mari sila yo ki se fanm nan radyo a, pitit nou, tout paran nou, tout alye nou an jeneral, ki soufri ak nou chak jou nan gwo avanti sa a ki gen anpil gwo moman ladann, men ki souvan gen anpil danje tou.

Nan lespri fondatè yo, Sony, Liliane ak mwen menm sèvitè ou, ann di: ann batay, ann goumen pou rive fasilite Ayiti viv yon lòt reyalite kote ayisyen, ayisyèn ap santi yo byen pou yo viv lakay yo.

Ann nou ranfòse angajman sa nou pran ansanm, nou menm nan radyo a avèk ou, pou nou batay pou n kore yon près lib, endepandan e kap fè pwogrè, pou yon peyi lib, endepandan e kap fè pwogrè tou.

Marvel Dandin

7 Me 2020

Editorial du 7 mai 2020

26 ans, aujourd’hui, depuis l’inauguration officielle de Radyo Kiskeya, le 7 mai 1994.

26 ans après, la Radio de l’Ile fondée par Sonny Bastien, Liliane Pierre-Paul et Marvel Dandin, poursuit le combat en faveur de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, de toutes les libertés publiques et du respect des droits humains en général.

Notre engagement s’est donc inscrit dès le départ dans la dynamique de la quête de la modernisation du système économico-social du pays, incluant une gouvernance publique basée sur la gestion saine et transparente des ressources nationales, l’implémentation d’un système d’alternance politique axé sur des élections périodiques libres et honnêtes, la séparation effective des 3 pouvoirs de l’Etat, la priorisation des intérêts nationaux et la justice sociale.

Ces options nous ont valu des déboires au cours de ces 26 ans. Nous avons été tour à tour l’objet de diatribes, de calomnies, de menaces et d’agressions de toutes sortes allant jusqu’à la fusillade de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2015 sur nos studios de la rue Villemenay. Et, dans ce cadre, l’incendie du 21 décembre 2018 de nos installations de la rue Villemenay demeure un événement troublant.

Au chapitre des diatribes, notre directrice de programmation Liliane Pierre-Paul a été à maintes reprises, au cours de ces 26 ans, l’objet de menaces de toutes sortes, verbales et écrites : appels anonymes, enveloppe contenant des projectiles et, finalement attaques sexistes et déshonorantes d’un prétendu président de la République.

Mais, il n’y a pas eu que des déboires au cours de ces 26 ans. Rester crédible dans un pays qui s’engouffre de plus en plus dans la corruption et l’ignominie sous toutes ses formes, constitue un succès à nul autre pareil. La formidable solidarité dont nous avons bénéficiée après l’incendie, en est une preuve éloquente. Sans fausse modestie, nous en sommes fiers. Et, nous entendons continuer sur la même voie.

Au chapitre des succès, il faut signaler notre présence sur le net qui mérite, certes, d’être encore plus efficace et systématique pour nous mettre au diapason des grands médias étrangers. Le lancement de la chaine 14 figure également au palmarès.

La crise économique récurrente constitue un constant facteur de freinage pour notre ambitieux programme de développement technologique. Et, les choses ne font malheureusement qu’empirer. En plus de la crise politique, de l’instabilité et de l’insécurité chroniques, des actes de kidnapping et de l’activité des gangs, le coronavirus est venu sonner le glas d’une économie anémiée et d’un système de gouvernance marqué par l’amateurisme et le sens de la rapine des dirigeants. Les jeux sont faits, pensent certains. Nous nous dirigeons irrémédiablement vers la catastrophe suprême.

Dans une telle conjoncture, il faut plus que la croyance en des lendemains meilleurs pour tenir et survivre. A défaut, on risque de se laisser aller vers des dérives multiples comme (et nous le constatons et le déplorons amèrement) : le sensationnalisme tapageur et creux, la frénésie éditoriale, la surenchère, le chantage sur les autorités et les secteurs d’argent, la désinformation, la fabrication d’informations, la diffamation, etc…Outre certains médias et des « haut-parleurs » tonitruants de plus en plus populaires, les réseaux sociaux sont le support par excellence de ces pratiques apparemment nouvelles qui détruisent la profession de journaliste et menacent de compromettre toute perspective de renaissance de notre chère patrie.

Ici, à Radio Kiskeya, malgré les vicissitudes et les incertitudes, la consigne demeure de rester dans la ligne de l’éthique et de la déontologie professionnelles. Advienne que pourra. Per fas et nefas. Nous ne nous en départirons pas. Nous continuerons à nous méfier des chants de sirène. Comme des menaces de plus ouvertes contre la presse et la liberté d’expression en général. La vigilance, la conformité aux règles et aux principes, l’unité de la corporation autour de ces règles et principes, au-delà des divergences normales, sont plus que jamais à l’ordre du jour. Il le faut suite à de multiples agressions contre des confrères. Il le faut, face à la subtile tentative de contrôler la presse à la faveur du coronavirus. Il le faut, face à toutes les manœuvres de manipulation et de corruption des journalistes et des médias.

Unité de la corporation autour des règles d’éthique et de déontologie. Cela implique aussi que les journalistes, chez nous comme ailleurs, défendent leurs droits certes, mais se gardent de mettre en minorité psychologique les autres acteurs sociaux, notamment les agents généralement quelconque de l’administration publique. A chacun son rôle, sa mission, ses prérogatives et ses obligations.

Nous ne célébrons pas comme il se doit ce 26e anniversaire. Coronavirus oblige. Mais de nombreux autres facteurs, que nous ne préciserons pas aujourd’hui, y concourent.

Nous prenons tout de même l’occasion de remercier tout le personnel de la station pour son ardeur au travail, malgré les conditions difficiles.

Nos remerciements vont aussi à nos commanditaires en général et particulièrement à ceux qui continuent encore de résister malgré les difficultés actuelles et qui nous soutiennent encore.

Sincères remerciements au Comité de Solidarité Kiskeya qui a réalisé un colossal travail dont le bilan final est en préparation. C’est l’occasion de dire un grand merci à tous ceux, grands et petits, et de tous les secteurs, qui ont participé au grand effort de solidarité avec la station.

Merci à nos conjointes et conjoints, à nos enfants, à nos parents, à nos alliés en général qui souffrent à nos côtés dans cette aventure très souvent, pour ne pas dire toujours, haletante et périlleuse.

Dans l’esprit des fondateurs Sony, Liliane et votre humble serviteur, partons pour des lendemains rutilants de soleil, comme se plait à dire l’autre. Renforçons l’engagement commun, c’est-à-dire entre vous et nous, d’une presse libre, indépendante et prospère pour un pays libre, indépendant et prospère.

Marvel Dandin

7 mai 2020.

Source : http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article11030

???? Détendez-vous !

Levez les pieds et laissez-nous faire le travail pour vous. Inscrivez-vous pour recevoir les dernières actualités directement dans votre boîte de réception.

Nous ne vous enverrons jamais de spam ni ne partagerons votre adresse électronique.
Consultez notre politique de confidentialité.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *